Gebruikersvoorwaarden & Condities

Gebruikersvoorwaarden en condities bij deze website

Door gebruik te maken van deze website (www.vhbosgraaf.nl) verklaart de gebruiker zich akkoord met de hierna volgende voorwaarden en condities, welke in geen geval onderhevig kunnen zijn aan uitzonderingen die ontleend worden aan of gebaseerd zijn op eventuele overeenkomsten die bestaan tussen de gebruiker en v/h Bosgraaf.

 1. Aansprakelijkheid betreffende inhoud
  v/h Bosgraaf probeert de informatie op deze website zo accuraat en recent mogelijk te houden maar kan deze correctheid niet 100% garanderen. v/h Bosgraaf kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van incorrecte informatie die wordt vermeld op deze website. Door het accepteren van onze “Gebruikersvoorwaarden en condities bij deze website”, verklaart u aan de inhoud van deze website geen enkel recht te kunnen ontlenen en op eigen risico kennis te nemen van de inhoud van deze website.
 2. Rechten van derden
  v/h Bosgraaf sluit niet uit dat er informatie en/of materialen op deze website voor zouden kunnen komen die eventueel inbreuk maken op de rechten van derden. Indien dit het geval is, is v/h Bosgraaf zich hier niet van bewust en zal de inhoud zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, de inhoud dusdanig aanpassen nadat er schriftelijk melding is gemaakt van de inbreuk als zodanig.
 3. Beperkingen en uitsluitingen betreffende aansprakelijkheid
  Geen enkele aansprakelijkheid welke volgens de van toepassing zijnde wetgeving niet beperkt of uitgesloten mag worden, zal worden beperkt of uitgesloten door de “gebruikersvoorwaarden en condities bij deze website”. Het kennis nemen en/of gebruiken van de informatie op deze website geschiedt geheel op eigen risico.
  v/h Bosgraaf en de partijen welke betrokken zijn geweest bij het tot stand brengen van deze website, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte, incidentele of blijvende schade welke het gevolg is van het gebruik van deze website (hieronder vallen o.a.: winstderving of ander inkomstenverlies, reputatieverlies, verlies van (man)uren, de aansprakelijkheid van derden, belemmering van het zakenverkeer, verlies van materiële en/of immateriële zaken inclusief data opgeslagen op computer of andere opslagmiddelen, of het verlies van winst of inkomen voortvloeiend uit het gebruik van deze website).
  Uitgezonderd voorgaande, kunnen aan de informatie op deze website, letterlijk verwoord noch geïmpliceerd, geen rechten worden ontleend, inclusief, doch niet beperkt tot, omschreven garantietermijnen en voorwaarden of geschikt- of ongeschiktheid van artikelen voor particulier gebruik. Afhankelijk van het rechtsgebied waarin u zich bevindt, bestaat de mogelijkheid dat deze uitsluiting van garanties wettelijk gezien niet is toegestaan en/of dat u aanvullende rechten heeft.

  v/h Bosgraaf probeert te allen tijde deze website vrij te houden van computervirussen maar is niet verantwoordelijk, en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor, schade aan of de besmetting door virussen van, computer of andere apparaten, als gevolg van het gebruik van deze website of het downloaden van materiaal van deze website zoals: data, tekst, afbeeldingen, video- of audio bestanden. v/h Bosgraaf kan niet garanderen dat deze website, haar computerservers of email die wordt verzonden vanuit één van haar servers of namens v/h Bosgraaf, vrij zijn van virussen of andere schadelijke bestanden of bijlagen. Het dient aanbeveling uw computer goed te beveiligen tegen computervirussen en/of aanvallen op de computer van buitenaf, voordat u bestanden van deze website download.

  Ondanks dat v/h Bosgraaf haar best doet deze website te allen tijde functioneel te houden, kan v/h Bosgraaf niet aansprakelijk worden gehouden voor enig verlies voortvloeiende uit het niet functioneren of niet beschikbaar zijn van deze website om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot: besmetting door enig computervirus, opzettelijke schade veroorzaakt door “hackers”, storing of fouten in hard- of software, stroomstoring, storing in telecommunicatielijnen of criminele aktiviteiten, van welke aard dan ook, door derden.
 4. Eigendom van inhoud en handelsmerk
  v/h Bosgraaf is de eigenaar van alle logo’s en handelsmerken die zijn verbonden met deze website, tenzij anders aangegeven. Gebruikers van deze website moeten er van uit gaan dat het autersrecht van de inhoud van deze website bij v/h Bosgraaf ligt, tenzij anders verklaard, en niet gebruikt mag worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van v/h Bosgraaf of eventuele andere eigenaren.
 5. Inhoud van deze website kopiëren
  Waar mogelijk, is het toegestaan materiaal van deze website te downloaden of kopiëren voor het gebruik van commerciële doeleinden onder de voorwaarde dat de integriteit van het materiaal ongeschonden blijft en het niet wordt gebruikt op een, aangepaste of misleidende manier of een manier die de reputatie van v/h Bosgraaf zou kunnen schaden, en alle auteurs- en/of eigendomsrechten behouden blijven.

  Het is, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van v/h Bosgraaf, niet toegestaan “links” te plaatsen naar pagina’s van deze website anders dan de startpagina.
 6. Privacy beleid
  Alle persoonsgegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer en/of emailadres) die naar deze website worden verzonden via email of anderszins, zullen door v/h Bosgraaf behandeld worden met in acht name van het Privacy Beleid opgesteld bij deze website. Andere communicatie of materialen die naar deze website worden verzonden zoals, vragen, opmerkingen of suggesties, zullen worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-persoonlijk.
 7. Gebruik van afbeeldingen
  Afbeeldingen van personen op deze website zijn het eigendom van v/h Bosgraaf of gebruikt na toestemming van betreffende persoon/personen. Het is niet toegestaan deze afbeeldingen te gebruiken of derden toe te staan deze afbeeldingen te gebruiken, tenzij uitdrukkelijke toestemming hiervoor wordt gegeven in deze “Gebruikersvoorwaarden en condities bij deze website” of wanneer hier ergens anders op deze website uitdrukkelijke toestemming voor wordt gegeven.
 8. Toestemming voor het gebruik van inhoud
  De handelsmerken en logo’s (gezamenlijk aangeduid als “handelsmerken”) die worden afgebeeld op deze website, zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van v/h Bosgraaf en anderen. De vrije toegang tot deze website en daarmee ook deze handelsmerken, geven niet het recht deze handelsmerken te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van v/h Bosgraaf of andere eigenaren van deze handelsmerken. Het gebruik van handelsmerken of enige andere inhoud van deze website, op een wijze die anders is dan hiervoor omschreven, is ten strengste verboden.
 9. Links naar andere websites
  Bepaalde hyperlinks op deze website leiden naar websites die geen eigendom zijn van v/h Bosgraaf, deze links zijn slechts geplaatst uit het oogpunt van gebruikersgemak. v/h Bosgraaf kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de opzet, inhoud of gebruikersvoorwaarden van deze websites, noch van websites die links bevatten naar deze website.

  Het creëren van links naar deze website, onderliggende pagina’s van deze site of andere websites en het downloaden van bestanden en programma’s van bepaalde websites in het bijzonder, kan inbreuk maken op auteursrechten of het gevaar opleveren van besmetting van de computer door computervirussen en geschiedt te allen tijde op eigen risico. Wij willen er nogmaals op wijzen dat het ten strengste verboden is, links te creëren naar pagina’s van deze website anders dan de startpagina zoals beschreven in paragraaf 5 van deze “Gebruikersvoorwaarden en condities bij deze website”.
 10. Overtreding van de “Gebruikersvoorwaarden en condities bij deze website”
  U gaat ermee akkoord v/h Bosgraaf en haar dealers, zakenpartners, managers, direkteuren, vertegenwoordigers, aandeelhouders en medewerkers, niet aansprakelijk te kunnen stellen voor schade, in welke vorm dan ook, die is geleden door derden als gevolg van uw eventuele overtreden van deze “Gebruikersvoorwaarden en condities bij deze website” of enig document dat met deze website verband houdt.
 11. Aanvullingen en/of aanpassingen op deze voorwaarden
  v/h Bosgraaf behoudt zich het recht voor de “Gebruikersvoorwaarden en condities bij deze website” te allen tijde aan te vullen of aan te passen. Gebruikers van deze website zijn te allen tijde gehouden aan deze “Gebruikersvoorwaarden en condities bij deze website”, het verdient aanbeveling deze dan ook regelmatig te controleren op veranderingen.
 12. Overig
  Wanneer enige bepaling van “Gebruikersvoorwaarden en condities bij deze website” niet uitvoerbaar blijkt te zijn, heeft dit geen invloed op de rest van de bepalingen in deze “Gebruikersvoorwaarden en condities bij deze website”.
E-mailen
Bellen
Map
Info